Muziejaus taryba

Muziejaus tarybos sudėtis

  1. Algirdas Čėsna –  Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius,
  2. Dalia Činkienė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyr. specialistė,
  3. Vidas Kelpša –  Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos direktorius,
  4. Pranas Andriejaitis – Kretingos rajono vyskupo M. Valančiaus draugijos narys,
  5. Rita Lubienė – Kretingos savivaldybės Kūlupėnų seniūnijos seniūnė.

    2014-05-28

 

 

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS TARYBOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus ( toliau – Muziejaus ) taryba yra
nuolatinė, visuomeniniais pagrindais veikianti Muziejaus direktoriaus patariamoji institucija,
atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant Muziejaus politikos formavimo ir
įgyvendinimo klausimus.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, rajono
savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės
aktais ir šiais nuostatais.
3. Tarybos pasiūlymai yra rekomenduojamojo pobūdžio.
4. Taryba apie savo veiklą informuoja visuomenę.
5. Tarybos nuostatus tvirtina Muziejaus direktorius.

II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Užtikrinti nuoseklią ir kryptingą Muziejaus veiklą, įgyvendinant Muziejaus veiklos
tikslus.
7. Teikti Kretingos rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros politikos
muziejininkystės srityje formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
8. Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. teikia pasiūlymus bei išvadas Muziejaus plėtotės, strategijos klausimais;
8.2. svarsto Muziejaus programas ir projektus, teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo;
8.3. nagrinėja metines ir perspektyvines programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;
8.4. nagrinėja, kaip Muziejuje laikomasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo;
8.5. svarsto ekspozicinių parodų planus, parengtus publikuoti leidinius;
8.6. svarsto Muziejaus nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius
nuostatus;
8.7. nagrinėja Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės-finansinės veiklos
ataskaitas.
9. Muziejaus tarybos sprendimai įgyvendinami direktoriaus įsakymais.

III. TARYBOS TEISĖS
10. Taryba turi teisę:
10.1. išklausyti savo posėdžiuose Muziejaus direktoriaus pranešimų Muziejaus veiklos
klausimais;
10.2. gauti reikiamą informaciją iš rajono Savivaldybės administracijos Kultūros
skyriaus, rajono kultūros įstaigų;
10.3. Teikti Savivaldybės ir valstybės institucijoms išvadas ir pasiūlymus Muziejaus
darbo tobulinimo klausimais.

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
11. Tarybą sudaro 5 nariai.
12. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų kadencijai tvirtina Muziejaus direktorius.
Tarybos narys pareigas gali eiti ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės. Tarybos sudėtis, pasibaigus
kadencijai, atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.
13. Tarybos pirmininkas yra Muziejaus direktorius. Į Muziejaus tarybos posėdžius
kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar
organizacijų.
14. Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis posėdis gali būti
sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva arba pusės Tarybos narių reikalavimu. Posėdžiui
sekretorius renkamas iš žmonių posėdyje.
15. Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.
16. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė
dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
17. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos
pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

PATVIRTINTA
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės
muziejaus direktoriaus
2010 m. sausio 21 d. įsakymu Nr.V1-2
VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS TARYBOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus ( toliau – Muziejaus ) taryba yra
nuolatinė, visuomeniniais pagrindais veikianti Muziejaus direktoriaus patariamoji institucija,
atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant Muziejaus politikos formavimo ir
įgyvendinimo klausimus.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, rajono
savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės
aktais ir šiais nuostatais.
3. Tarybos pasiūlymai yra rekomenduojamojo pobūdžio.
4. Taryba apie savo veiklą informuoja visuomenę.
5. Tarybos nuostatus tvirtina Muziejaus direktorius.
II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Užtikrinti nuoseklią ir kryptingą Muziejaus veiklą, įgyvendinant Muziejaus veiklos
tikslus.
7. Teikti Kretingos rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros politikos
muziejininkystės srityje formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
8. Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. teikia pasiūlymus bei išvadas Muziejaus plėtotės, strategijos klausimais;
8.2. svarsto Muziejaus programas ir projektus, teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo;
8.3. nagrinėja metines ir perspektyvines programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;
8.4. nagrinėja, kaip Muziejuje laikomasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo;
8.5. svarsto ekspozicinių parodų planus, parengtus publikuoti leidinius;
8.6. svarsto Muziejaus nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius
nuostatus;
8.7. nagrinėja Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatas, ūkinės-finansinės veiklos
ataskaitas.
9. Muziejaus tarybos sprendimai įgyvendinami direktoriaus įsakymais.
III. TARYBOS TEISĖS
10. Taryba turi teisę:
10.1. išklausyti savo posėdžiuose Muziejaus direktoriaus pranešimų Muziejaus veiklos
klausimais;
10.2. gauti reikiamą informaciją iš rajono Savivaldybės administracijos Kultūros
skyriaus, rajono kultūros įstaigų;
10.3. Teikti Savivaldybės ir valstybės institucijoms išvadas ir pasiūlymus Muziejaus
darbo tobulinimo klausimais.
IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
11. Tarybą sudaro 5 nariai.
12. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų kadencijai tvirtina Muziejaus direktorius.
Tarybos narys pareigas gali eiti ne daugiau kaip tris kadencijas iš eilės. Tarybos sudėtis, pasibaigus
kadencijai, atnaujinama ne mažiau kaip 1/3 narių.
13. Tarybos pirmininkas yra Muziejaus direktorius. Į Muziejaus tarybos posėdžius
kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami įvairūs specialistai iš kitų institucijų, įmonių ar
organizacijų.
14. Taryba renkasi ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis posėdis gali būti
sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva arba pusės Tarybos narių reikalavimu. Posėdžiui
sekretorius renkamas iš žmonių posėdyje.
15. Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.
16. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė
dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
17. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos
pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
___________________________________